API Intermediates
Ertugliflozin L-pyroglutamic acid
Name   Ertugliflozin
Synonyms   PF 04971729-00; 1,6-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-5-C-(hydroxymethyl)-beta-L-idopyranose
copyRight
Molecular Structure   CAS # 1210344-57-2, Ertugliflozin, PF 04971729-00, 1,6-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-5-C-(hydroxymethyl)-beta-L-idopyranose
 
Molecular Formula   C22H25ClO7
Molecular Weight   436.88
CAS Registry Number   1210344-57-2

【上一篇:(2S)-2-Amino-4-methyl-1-[(2R)-2-methyloxiranyl]-1-pentanone 】【下一篇:Idarubicin 】【Back
Copyright (C) 2015,SHANGHAI RESUPERPHARMTECH LIMITED All Rights Reserved.Supported by ChemNet ChinaChemNet